De 31 lidstaten van de Single Euro Payments Area.

De totstandkoming van de Single Euro Payments Area (SEPA) wordt een belangrijke stap voor de vorming van een geïntegreerde Europese betaalmarkt, als logisch en noodzakelijk onderdeel van deEconomische en Monetaire Unie (EMU) en de Europese interne markt. Nu is de betaalmarkt in Europa met haar vele (vooral nationale) systemen en producten nog sterk gefragmenteerd. Mede daardoor functioneert zij in de ogen van de Europese Commissie en het Europees Stelsel van Centrale Banken nog onvoldoende voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven in Europa. Het doel van SEPA is om in Europa één ‘betaalruimte’ te creëren waarin eurobetalingen credit transfert (SCT) (giro of overschrijving), direct debit (SDD) (incasso / domiciliëringen) en betaalkaarten overal op vergelijkbare wijze zullen functioneren, zowel binnenlands als grensoverschrijdend.

Toepassingsgebied

Alhoewel het toepassingsgebied van SEPA ongeveer samenvalt met de Europese Economische Ruimte (Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie) beperkt het zich enkel tot betalingen in euro. Een betaling van een rekening in Britse ponden naar een rekening in Denemarken zal dus in euro moeten gebeuren en twee maal aanleiding geven tot een muntconversie. Zo niet zal de betaling moeten uitgevoerd worden met het reeds bestaande Swift-systeem. Wat de gevolgen zullen zijn van SEPA op niet eurolanden laat zich momenteel moeilijk inschatten.

De Nederlandse en Belgische banken delen, samen met andere banken in Europa, de visie dat een grensoverschrijdende betaling binnen het eurogebied hetzelfde service-niveau moet kennen als een soortgelijke binnenlandse betaling. Om deze visie te bereiken hebben de Europese banken in 2002 de European Payments Council (EPC) opgericht. In de EPC komen de banken tot Europese interbancaire verwerkingsafspraken voor de belangrijkste basis-betaalinstrumenten. Het betreft de overboeking, de automatische machtiging en de transacties met een betaalpas. Het doel is dat banken vanaf 2008 de op deze afspraken gebaseerde pan-Europese betaaldiensten kunnen aanbieden en kunnen verwerken.

Stuurgroep SEPA Migratie NL

Om een ordentelijke overgang naar een Europese betaalmarkt mogelijk te maken, hebben de Nederlandse banken, vertegenwoordigd door de Nederlandse Vereniging Banken (NVB), begin 2007 samen met de Nederlandsche Bank en Currence (eigenaar van de collectieve Nederlandse betaalproducten) de Stuurgroep SEPA Migratie NL ingericht. De Stuurgroep concentreert zich op collectieve werkzaamheden die nodig zijn opdat alle banken in Nederland inkomende Europese betaalopdrachten kunnen verwerken (‘reachability’) en op collectieve werkzaamheden die nodig zijn om geleidelijk van Nederlandse naar Europese betaalproducten over te kunnen gaan (migratie).

Migratieplan SEPA NL

In het Migratieplan SEPA NL geeft de Stuurgroep SEPA Migratie NL haar visie over hoe in Nederland de overgang naar SEPA kan verlopen. In de kern beschrijft dit migratieplan de introductie van Europese producten en hoe de Nederlandse overschrijvingen, incasso’s en betaalpassen kunnen worden vervangen door betaalproducten die in het hele SEPAgebied te gebruiken zijn. Einddata worden niet genoemd. De individuele betaalproducten hebben een eigen dynamiek en daarmee een verschillend migratietempo.[1] .

Afstemming met gebruikers

De Nederlandse banken houden de belangen van hun klanten nadrukkelijk voor ogen. Banken en deNederlandse Vereniging van Banken overleggen met hun klanten respectievelijk de koepelorganisaties van klanten om te waarborgen dat voor de Nederlandse gebruikers sprake is van een geleidelijke en marktgedreven overgang naar het Europese betalingsverkeer. Om voldoende draagvlak te creëren en een soepele migratie mogelijk te maken vindt informatie-uitwisseling en afstemming met koepelorganisaties van Nederlandse gebruikers plaats via het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Met dit doel heeft het MOB in 2006 de Afstemgroep SEPA Nederland (ASN) in het leven geroepen.

Programmaplan SEPA BE

Het overleg in België betreffende SEPA gebeurt grotendeels over twee platformen: enerzijds is er deNationale Bank van België en anderzijds heb je de overleg organisatie tussen de banken onderling,Febelfin. Via deze twee overlegplatformen zijn de Belgische banken erin geslaagd om op 28/1/2008 de eerste stap te zetten in de overgang naar het nieuwe model voor betalingen binnen de Europese gemeenschap. Per 1/1/2011 wordt het oude nationale betalingssysteem afgeschaft en is alleen het Europese SEPA model nog geldig.[2] De introductie van de 3 sepa-betalingssystemen loopt ondertussen behoorlijk wat vertraging op. Per 28/1/2008 is echter enkel SCT ingevoerd; SDD werd voorlopig uitgesteld naar 1/11/2009. Het invoeren van SDD is afhankelijk van de snelheid waarmee het PSD, Payment Services Directive [3], door de Europese commissie, het Europees parlement en door de nationale overheden goedgekeurd wordt.

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Met de totstandkoming van de Single Euro Payments Area (SEPA) zal het betalingsverkeer in de nabije toekomst geleidelijk aan veranderen. Hoe deze veranderingen door alle belanghebbenden in het Nederlandse betalingsverkeer zullen worden opgepakt is binnen het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren. Op initiatief van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer heeft De Nederlandsche Bank de website allesoverbetalen.nl [4] opgezet.

Response heeft veel ervaring met SEPA implementatie projecten.  Voor de technische implementatie van de SEPA standaard met bijbehorende SEPA rulebooks voor de Credit Transfers (SCT) en Direct Debets (SDD) bent u bij Response op het juiste adres. SEPA implementatieprojecten bestaan veelal uit de implementatie van Payment Initiations (PAIN) en Payment Clearing & Settlement (PACS).