XBRL of eXtensible Business Reporting Language is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet. XBRL is gebaseerd op XML. De standaard wordt beheerd door de non-profit-organisatie “XBRL International”.

Het gaat om rapportering naar controle-instanties toe alsook om uitwisseling van gegevens tussen bedrijven (rapportering aan moedermaatschappij, tussen business units…) en/of software-applicaties.

De marktvraag en de regulatoire vereisten op het vlak van bedrijfsrapportering zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Het internet biedt een alomtegenwoordige infrastructuur voor connectiviteit op alle vlakken. Nieuwe data-uitwisselingsstandaarden zoals XBRL laten toe om relevante informatie te delen over de grenzen van organisaties en landen heen. Doordat XBRL bestanden direct leesbaar zijn voor software-applicaties, betekent dit een enorme kostenbesparing op het vlak van verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie. Dit stimuleert het aanbod van zulke informatie, wat de interne en externe transparantie ten goede komt. Aangezien XBRL (en het onderliggende XML) een wereldwijde standaard is, zijn er geen individuele inspanningen meer nodig voor dataconversie, vertaling of de creatie van interfaces allerhande. Software applicaties kunnen automatisch de onderlinge integriteit van de gegevens in XBRL bestanden valideren, wat de kwaliteit van de data ten goede komt. Dit vertaalt zich op zijn beurt in nauwkeurigere managementbeslissingen. Via het internet, bedrijfsnetwerken en aanverwante technologie kan bedrijfsinformatie onmiddellijk en van om het even waar worden geraadpleegd. (“Realtime Financial Reporting” is daar de limietwaarde van.) Dit laat managers, beleggers, overheden en andere belanghebbenden toe om zeer snel te reageren op veranderende informatie.

Aangezien elke industrietak en elke jurisdictie haar eigen specifieke kenmerken heeft, is het onmogelijk om één wereldwijde standaardtaal voor business reporting te maken. XBRL is dan ook een raamwerk, een universeel schema, waarop elke industrietak haar eigen “taxonomie” kan enten. Een taxonomie is een elektronisch document in XBRL-formaat. (ICT-technisch gesproken is het eenXML schema.) Het bevat een “verklarende lijst” van termen die gebruikt worden, inclusief hun onderlinge samenhang. Aan de hand hiervan “weet” een XBRL-enabled programma bijvoorbeeld dat “EBITDA min afschrijvingen & waardeverminderingen gelijk is aan EBIT”. Kortom, de interpretatie van financiële data is niet langer software-afhankelijk, maar is eenduidig bepaald. Vanuit een taxonomie kan men naar de specificaties van een andere taxonomie verwijzen, die dan automatisch deel uitmaken van de verwijzende taxonomie. Zo kan men een heuse hiërarchie van taxonomieën opbouwen, zoals in de VS reeds het geval is.

In het kader van het Nederlands Taxonomie Project, hebben de ministeries van Financiën, Justitie,BZK en Economische Zaken samen met VNO-NCW en MKB Nederland een convenant getekend voor het elektronisch uitwisselen van financiële gegevens tussen het Nederlandse bedrijfsleven en overheidsorganisaties. Met het oog op administratieve lastenverlichting is afgesproken om vanaf 2007 gebruik te gaan maken van de open standaard XBRL. Daarmee kunnen ondernemers vanuit de eigen boekhouding rechtstreeks of via hun accountant jaarrekeningen voor de Kamer van Koophandel, de aangifte “winst uit onderneming”, de vennootschapsbelasting en statistische gegevens voor het Centraal Bureau voor de Statistiek eenvoudig en geautomatiseerd aanleveren aan de overheid. De jaarlijkse besparing voor het Nederlandse bedrijfsleven wordt geraamd op 350 miljoen euro.

XBRL standaard vanaf 2010

Op 9 september 2009 hebben de overheid en banken, waaronder de Rabobank, een overeenkomst gesloten voor de elektronische uitwisseling van jaarcijfers in XBRL. Door deze wijze van aanlevering van financiële informatie wordt het mogelijk om in een boekhoudpakket één rapportage aan te maken en te versturen naar zowel bank als overheid (zoals Belastingdienst, CBS). De Rabobank is vanaf april 2010 klaar voor de elektronische jaarcijfers. De leverancier van het boekhoudpakket en de accountant kunnen helpen de administratie daarop aan te passen, aldus de bank.

XBRL assurance

XBRL assurance is de mate van zekerheid over de getrouwheid van een jaarrekening of ander verantwoordingsdocument dat in de XBRL standaard is opgesteld en verzonden.